Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Božinovac kod Knjaževca

Pravila korišćenja

Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju - Srbija plus

 

Autorska prava

Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju - Srbija plus (u daljem tekstu: Magazin SP) ima potpuna autorska prava na sve sopstvene tekstualne i vizuelne sadržaje objavljene u ovom magazinu, uključujući i programski kod.

Autorska prava spoljnih saradnika (u daljem tekstu: saradnik) i Magazina SP određena su sporazumom saradnika i redakcije Magazina SP.

Neovlašćeno preuzimanje i korišćenje celih, ili delova tekstualnih priloga, kao preuzimanje i korišćenje vizuelnih priloga sa ovog portala nije dozvoljeno bez prethodne pismene saglasnosti redakcije Magazina SP. U slučaju neovlašćenog preuzimanja i korišćenja sadržaja Magazina SP, Agencija "Infortrend", u svojstvu vlasnika i izdavača Magazina SP, zadržava pravo da u skladu sa "Zakonom o autorskom i srodnim pravima" i drugim zakonskim aktima Republike Srbije pokrene postupak za nadoknadu štete pred nadležnim sudom.

Veze prema drugim veb sadržajima

Magazin SP ne snosi odgovornost za sadržaje drugih veb sajtova na koje su usmereni linkovi sa Magazina SP.

Zaštita privatnosti

Svi sadržaji, publikovani na stranama Magazina SP, namenjeni su isključivo da savesno i saglasno moralnom kodeksu, afirmativno promovišu nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju i odražavaju lični stav autora priloga (tekst, fotografija i slično) i potpisani su punim imenom i prezimenom autora. Magazin SP u potpunosti poštuje načela zaštite privatnosti i u cilju izbegavanje bilo kakvih, eventualno mogućih spornih situacija, navodimo osnovne kriterijume za objavljivanje tekstova i fotografija na stranama Magazina SP:

 • Fotografije objekata i osoba, snimljene na javnom mestu i tokom javnih događanja, a objavljene na stranama Magazina SP, ne zahtevaju posebne dozvole za snimanje i objavljivanje vlasnika objekata i osoba u kontekstu opšte scene.

 • Fotografije privatnih objekata, ukoliko nisu deo opšte scene, objavljujemo uz usmenu, ili pismenu saglasnost vlasnika objekta. U slučaju da vlasnik objekta naknadno povuče svoju usmenu, ili pismenu saglasnost, uredništvo Magazina SP će predmetnu fotografiju da ukloni, bez obaveze da vlasniku objekta isplati eventualno zahtevanu naknadu, ili snosi bilo koje druge materijalne ili nematerijalne posledice.

 • Fotografije grupe ljudi Magazin SP objavljuje uz usmenu, ili pismenu saglasnost, ukoliko grupu čini manje od 6 osoba, ukoliko se grupa ne nalazi na javnom mestu i ukoliko je grupa na fotografiji u prvom planu i u centru interesovanja na fotografiji. Ukoliko grupu ljudi čini više od 5 osoba, ako je fotografija snimljena na javnom mestu, ili tokom javnog događanja, ili ako je snimljena grupa deo opšte scene, SP će fotografiju objaviti bez prethodne usmene, ili pismene saglasnosti prepoznatljivih osoba. U bilo kom slučaju, ukoliko jedna ili više osoba zatraži uklanjanje fotografije sa strana Magazina SP, predmetna fotografija biće uklonjena, bez obaveze Magazina SP da osobi ili osobama sa fotografije isplati eventualno zahtevanu naknadu, ili snosi bilo koje druge materijalne ili nematerijalne posledice.

 • Fotografije dece Magazin SP objavljuje uz usmenu, ili pismenu saglasnost punoletne osobe, koja je u srodstvu, ili u svojstvu staraoca, prisutna u momentu snimanja fotografije, a u slučaju da su deca u centru interesovanja snimljene scene. Ukoliko su deca deo opšte scene, snimljene na javnom mestu, ili javnom događanju, a nisu u centru interesovanja, Magazin SP će fotografiju objaviti bez prethodne usmene, ili pismene saglasnosti roditelja, ili staraoca. U bilo kom slučaju, ukoliko jedna ili više osoba zatraži uklanjanje fotografije sa strana Magazina SP, predmetna fotografija biće uklonjena, bez obaveze Magazina SP da  isplati eventualno zahtevanu naknadu, ili snosi bilo koje druge materijalne ili nematerijalne posledice.

 • Za objavljene fotografije i tekstove, dobijene od saradnika Magazina SP, zaštita privatnosti je u potpunosti obaveza saradnika Magazina SP, čiji je prilog objavljen. U bilo kom slučaju, ukoliko jedna, ili više osoba, zatraži uklanjanje teksta ili fotografije iz priloga saradnika Magazina SP, predmetna fotografija ili tekst biće uklonjeni, bez obaveze Magazina SP da  isplati eventualno zahtevanu naknadu, ili snosi bilo koje druge materijalne ili nematerijalne posledice.

Ukoliko u bilo kom od navedenih, ili nenavedenih slučajeva, korisnik Magazina SP smatra da je došlo do narušavanja privatnosti, u tekstu ili na fotografiji, potrebno je da o tome pismeno obavesti redakciju Magazina SP. Nakon prijema pismenog obaveštenja redakcija Magazina SP će, u neposrednom kontaktu sa korisnikom, nastojati da nastalu situaciju razreši u obostranom interesu.

Saradnici

Magazin SP razmatra prilog (tekstovi, fotografije) saradnika za objavljivanje, ukoliko zadovoljavaju sledeće kriterijume:

 • Ako je potpisan punim imenom i prezimenom i ako navede tačan broj telefona.

 • Ako su tematski usaglašeni sa sadržajima Magazina SP i ukoliko ne vređaju i ne omalovažavaju treća lica.

 • Ako su usaglašena sa kriterijumima, koji su navedeni u odeljku: Zaštita privatnosti.

 • Ako kvalitet tekstova i fotografija zadovoljava kriterijume za publikovanje.

 • Ako se saradnik pismeno izjasni da je reč o njegovom sopstvenom autorskom delu.

 • Ukoliko saradnik u svom prilogu koristi tuđa autorska dela, u obavezi je da obezbedi saglasnost autora i da dobijenu saglasnost, zajedno sa prilogom za objavljivanje, prosledi Magazinu SP.

 • Saradnici priloge dostavljaju isključivo u elektronskom obliku, sa lične i ispravne mejl adrese.

Magazin SP zadržava sledeća prava:

 • Da prilog saradnika ne objavi, ukoliko ne zadovoljava neki od napred navedenih kriterijuma za objavljivanje, o čemu može, ali i ne mora pismeno da obavesti saradnika.

 • Magazin SP ne snosi materijalne, ili nematerijalne posledice, ukoliko ne objavi prilog saradnika.

 • Da prilog saradnika lektoriše i tehnički uredi, kao i da ga na neki drugi način prilagodi za objavljivanje.

 • Konačan prilog za objavljivanje SP dostavlja saradniku, a objavljuje kada se saradnik pismeno izjasni da je saglasan sa učinjenim izmenama originalno poslatog priloga.

 • Magazin SP ne isplaćuje honorar za objavljeni prilog saradnika, ukoliko nije postignut drugačiji, pismeni sporazum.

 • Magazin SP, u okviru svojih mogućnosti, štiti autorsko pravo saradnika, isključujući vođenje sudskog postupka za zaštitu autorskog prava i srodnih prava saradnika.

 • Magazin SP prihvata da prilog saradnika ukloni, a na osnovu pismenog zahteva saradnika i obrazloženja razloga za uklanjanje priloga.

 • Magazin SP objavljuje priloge saradnika u najboljoj nameri, vodeći se novinarskim kodeksom. U tom smislu, Magazin SP ne snosi nikakve materijalne, ili nematerijalne posledice, ukoliko je objavljeni prilog saradnika eventualno naneo materijalnu, ili nematerijalnu štetu trećim licima. Ukoliko treća lica pismeno zahtevaju uklanjanje objavljenog priloga saradnika, Magazin SP će uz konsultacije, ili bez konsultacija saradnika, eventualno sporni prilog u celini, ili neke od njegovih delova ukloniti.

Sve eventualno sporne situacije u odnosima Magazina SP sa korisnicima i saradnicima, Magazin SP će sa najboljim namerama nastojati da reši dogovorom, a saglasno važećim novinarskim kodeksima i prihvatljivim moralnim normama.

 

 

Back Up Next

 

Autor teksta i fotografija: Zoran Cvetković