Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

PROJEKTI, IZLOŽBE, DOKUMENTARNE REPORTAŽE, STRUČNI RADOVI

Stručni radovi


 

ORIGINAL PAPER - REPRINT

NOVINSKI ČLANCI - IZVOR PODATAKA O UMETNICIMA I NJIHOVIM RADOVIMA

Apstrakt. Muzeji i druge ustanove kulture prikupljaju novinske članke o kulturnom nasleđu iz svojih domena. Predmet njihovog interesovanja su članci objavljeni u novinama, magazinima, časopisima i slično, u papirnom obliku, ili na vebu. U ovom radu prikazane su upotrebljivost i mogućnosti korišćenja sadržaja novinskih članaka za proučavanje stvaralaštva umetnika. Osim toga, prezentovani su načini i softverska rešenja za kreiranje i vođenje zbirke objavljenih novinskih članaka, kao i softverska rešenja za objavljivanje izabranih novinskih priloga na veb sajt jednog muzeja.

Ključne reči: hemeroteka, novinski članak, digitalizacija, semantičko označavanje, aplikacija.

 

NEWSPAPER ARTICLES AS A SOURCE OF INFORMATION ABOUT ARTISTS AND THEIR WORKS

Abstract. Museums and other cultural institutions collect newspaper articles about cultural heritage from their domains. Their subjects of interest are articles published in newspapers, periodicals, and magazines on paper or electronically on the Web. In this paper, we would like to present our attitude towards the usability and usefulness of newspaper article contents, the method and software solutions for creating and managing the collection of so far published newspaper articles and software solutions for publishing selected newspaper items on the Museum’s Web site.

Key words: hemeroteca, newspaper clips, digitalization method, semantic annotation, application.

 


Download the full paper from:

Magazine of National Geography, Culture and Tradition - Serbia Plus

Review of the National Center for Digitization

eLibrary of Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts

Magazine of National Geography, Culture and Tradition - Serbia Plus

Review of the National Center for Digitization

eLibrary of Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts