Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

PROJEKTI, IZLOŽBE, DOKUMENTARNE REPORTAŽE, STRUČNI RADOVI

Stručni radovi


 

ORIGINAL PAPER - REPRINT

PREGLED I VREMENSKA LINIJA KOLONIZACIJE BANATA

Apstrakt. Početkom 1700-ih, Banat je bio jedan od najnerazvijenijih delova Habzburške monarhije. Zbog svog strateškog položaja na južnoj granici sa Turskom, interesi Austrije, Mađarske i Turske su se preklapali u Banatu. Da bi obezbedila i ojačala kontrolu nad teritorijom Banata, Habzburška monarhija naselila je lojalno stanovništvo i uspostavila Banatsku vojnu granicu. Prvi doseljenici Banata susreli su se uglavnom sa močvarnim predelima i oštrom kontinentalnom klimom. Neprilagođeni takvim uslovima, neki kolonisti su se razboleli, a većina ostalih je napustila Banat. Shvatajući probleme, kasniji planovi naseljavanja Banata obuhvatali su aktivnosti, koje bi obezbedile prihvatljive uslove za život i samostalnu egzistenciju doseljenika i lokalnog stanovništva. Ovaj rad daje sažet pregled 250 godina kolonizacije Banata.

Ključne reči: Kolonizacija Banata, banatska vojna krajina, migracije, vremenske linije.

REVIEW AND TIMELINE OF THE BANAT’S COLONISATION

Abstract. In the early 1700s, Banat was one of the least developed parts of the Habsburg monarchy. Because of its strategic position on the southern border with Turkey, the interests of Austria, Hungary, and Turkey overlapped at Banat. In order to ensure and strengthen control over the territory of Banat, the Habsburg monarchy set up a loyal population and established the Banat military border. The first settlers of Banat met mostly marshland and a sharp continental climate. Not adapting to such conditions, some colonists became ill, and most of the rest left Banat. Realising the problems, subsequent plans for the settlement of Banat included activities aimed at providing acceptable living conditions and independent employment for the settlers and the local population. This article provides a concise overview of 250 years of the Banat’s colonisation.

Key words: Banat, Military frontier, colonisation, migrations, timelines.

 


Download the full paper from:

Magazine of National Geography, Culture and Tradition - Serbia Plus

Review of the National Center for Digitization

 

Magazine of National Geography, Culture and Tradition - Serbia Plus

Review of the National Center for Digitization