Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

PROJEKTI, IZLOŽBE, DOKUMENTARNE REPORTAŽE, STRUČNI RADOVI

Stručni radovi


 

ORIGINAL PAPER - REPRINT

TEHNIČKO I ARHITEKTONSKO NASLEĐE NA PRUZI MALA KRSNA - MAJDANPEK

Apstrakt. U ovom radu predstavljamo neke od nalaza našeg istraživanja „Istraživanje i dokumentovanje železničkog nasleđa na pruzi Mala Krsna – Majdanpek“. Pruga Mala Krsna – Majdanpek uspostavila je najkraću železničku vezu između istočne Srbije, Beograda i dalje ka severu. Građena je od 1920. do 1958. Od puštanja u saobraćaj nije bilo značajnije rekonstrukcije, ili modernizacije. Glavni napredak je zamena parnih mašina dizel-lokomotivama. Zamena železničkog saobraćaja drumskim značajno je smanjila udeo ove pruge u javnom saobraćaju. Zbog toga su poslednjih decenija deo železničke infrastrukture i objekata napušteni i ostali nezaštićeni, a usled navedenih okolnosti i očekivane modernizacije, moguće je da stari železnički objekti i tehnička infrastruktura trajno nestanu. Praćenjem trase pruge, cilj projekta bio je da se identifikuje i dokumentuje postojeće železničko nasleđe, koje je ponekad starije od 100 godina. Rezultati projekata mogu da pokrenu i podrže dalja istraživanja. Konačno, autentični rezultati ovog istraživanja hitan su poziv da se zaštite i trajno očuvaju postojeće istorijske i kulturne vrednosti naših železničkih artefakata.

Ključne reči: istorija srpskih železnica, železnica, Mala Krsna, Majdanpek, železnička baština.

 

HERITAGE ON THE RAILWAY MALA KRSNA - MAJDANPEK

Abstract. This paper presents some of our research findings from the project “Research and documentation of railway heritage on the railway Mala Krsna - Majdanpek”. The Mala Krsna - Majdanpek railway established the shortest rail link between eastern Serbia, Belgrade and further north. It was built from 1920 to 1958. Since the opening to traffic, there has been no significant reconstruction or modernisation. The main improvement was the replacement of steam engines with diesel engines. The change in traffic trends has dramatically reduced the share of this railway in public transport. That is why, in the last decades, some of the railway infrastructure and facilities have been abandoned and remained unprotected. As a result of the above circumstances and future modernisation, the old railway facilities and technical infrastructure may disappear permanently. By following the railway the objective of the project was to identify and document the existing railway heritage, which may be more than 100 years old. The results of the projects can launch and support further research. Finally, the authentic discoveries of today’s issues are an urgent call to protect and permanently preserve our railway artefacts’ historical and cultural values.

Key words: Serbian railways history, railway, Mala Krsna, Majdanpek, railway heritage.

 


Download the full paper from:

Magazine of National Geography, Culture and Tradition - Serbia Plus

Review of the National Center for Digitization

 

Magazine of National Geography, Culture and Tradition - Serbia Plus

Review of the National Center for Digitization